Jake and the neverland pirates full episodes

barbie life in the dreamhouse

barbie fairytopia magic of the rainbow full movie

Sử Việt - Blogs - Diễn Đàn Pétrus Ký

Aum mani padme' hum!

Sử Việt

Rate this Entry
Sử Việt
hsg

Bốn mươi thế kỷ..mấy vương triều
Hết thảy cùng về cõi tịch liêu
Duy còn để lại trang oanh liệt
Phạt Bắc, bình Nam ...cũng khá nhiều
Thể loại
Uncategorized

Comments

  1. Avatar của NVTuấn
    NVTuấn -
    Trong tương lai lịch sữ VN sẽ viết thêm những trang oanh liệt hay không?
    Qua lịch sữ VN, chỉ trong những triều đại anh minh, thì dân tộc mới kiêu hùng. Nhình VN ngày nay... khi tiếng nói "yêu nước" còn bị kiểm soát thì tương lai VN sẽ về đâu?