Jake and the neverland pirates full episodes

barbie life in the dreamhouse

barbie fairytopia magic of the rainbow full movie

Bạch đầu ngâm – Lý Bạch - Blogs - Diễn Đàn Pétrus Ký

Aum mani padme' hum!

Bạch đầu ngâm – Lý Bạch

Rate this Entry


Bạch đầu ngâm – Lý Bạch

Cẩm thuỷ đông bắc lưu, Ba đãng song uyên ương. Hùng sào Hán cung thụ, Thư lộng Tần thảo phương. Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực, Bất nhẫn vân gian lưỡng phân trương. Thử thì A Kiều chính kiều đố, Độc toạ Trường Môn sầu nhật mộ. Đãn nguyện quân ân cố thiếp thâm, Khởi tích hoàng kim mãi từ phú. Tương Như tác phú đắc hoàng kim, Trượng phu hiếu tân đa dị tâm. Nhất triêu tương sính Mậu Lăng nữ, Văn Quân nhân tặng "Bạch đầu ngâm". Đông lưu bất tác tây quy thuỷ, Lạc hoa từ điều tu cố lâm. Thố ty cố vô tình, Tuỳ phong nhiệm khuynh đảo. Thuỳ sử nữ la chi, Nhi lai cưỡng oanh bão. Lưỡng thảo do nhất tâm, Nhân tâm bất như thảo. Mạc quyển long tu tịch, Tòng tha sinh võng ty. Thả lưu hổ phách chẩm, Hoặc hữu mộng lai thì. Phúc thuỷ tái thu khởi mãn bôi, Khí thiếp dĩ khứ nan trùng hồi. Cổ lai đắc ý bất tương phụ, Chỉ kim duy kiến Thanh Lăng đài.

Ngâm đầu bạc- Lý Bạch - Bản dịch hoansansg

Sông gấm chảy về đông bắc

Bay vờn theo sóng đôi uyên ương

Chim trống xây tổ cành cung Hán

Chim mái đùa giỡn cỏ thơm Tần

Dẫu chết muôn lần lông cánh nát

Chẳng lìa đôi nẻo giữa tầng mây

A Kiều ngày ấy lòng ai oán

Ngồi tại Trường Môn buồn chiều xuống

Ơn vua lòng thiếp nguyện ghi sâu

Không ngại hoàng kim mua bài phú

Tương Như dâng phú được ngàn vàng

Đàn ông tham lam sinh lòng khác

Mậu Lăng một sớm nẩy ý tình

Văn Quân tặng người khúc bạch đầu

Nước trôi về Đông không trở lại Tây

Hoa rơi rụng thẹn cùng rừng cũ

Dây tơ hồng vô tình

Gió cuốn lay nghiêng ngã

Xui chi cành nữ la

Mặc cùng nhau quấn quýt

Cây cỏ cùng một lòng

Lòng người khác cây cỏ

Đừng cuốn chiếc chiếu rồng

Nhện giăng đừng bận lòng

Giữ gìn gối hổ phách

Hẹn trong mộng tương phùng

Bát nước đổ rồi hốt sao đầy vung

Bỏ thiếp rồi khó gặp lại nhau

Xưa nay đắc ý đừng phụ nghĩa

Chỉ mong thấy được Thanh Lăng lầu
Thể loại
Uncategorized

Comments